IDENTITY // CHAPTER 1 – COLLECTION
” CON NGƯỜI ĐỊNH NGHĨA TRANG PHỤC HỌ MẶC NHƯNG TRANG PHỤC LẠI GIÚP CON NGƯỜI KỂ LẠI SUY NGHĨ CỦA MÌNH “