” [ PAIN ] – CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG NỖI ĐAU VÀ LỚN LÊN TỪ NHỮNG SAI LẦM “